فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

از کلیه علاقمندان به ارائه مطلب در سایت گروه فناوری کوانتومی دعوت می‌شود آثار تألیف، ترجمه، اخبار و مطالب علمی خود را در زمینه‌ی اطلاعات و محاسبات کوانتومی به پست الکترونیک Contact@qutek.ir، با تعیین موضوع مطلب مورد نظر در بخش subject ایمیل، ارسال نمایند. همچنین لازم هست که محتویات ارسال شده همراه با منبع و…